Fargekoder Naust

Hvit:    S0502Y

Oker:   S3050Y20R

Grå:     4202Y11R

Rød:     S3560Y90R

Vedtekter for HSF

Her kan dere laste ned vedtekter for Hovlia Småbåtforening

HAVNEREGLEMENT for Hovlia Småbåtforening 13.05.2022

Her kan dere laste ned de nye havnereglementet for Hovlia Småbåtforening datert 13.05.2022

VEDTEKTER FOR HOVLIA SMÅBÅTFORENING.

 

§1

Lagets navn er Hovlia Småbåtforening ( HSF ). Formålet er å drive laget og småbåthavna i Eidsvågen, og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget.

§2

Laget skal ha et styre på 5 medlemmer. Styreleder og 4 styremedlemmer. En av disse 4 skal være leder av havnenemda. Det skal være 2 varamedlemmer til styret. Styret velges på årsmøtet.

§3

Styret leder den daglige drifta av laget og skal ivareta lagets økonomi og andre interesser, sammenkalle til medlemsmøter og legge fram revidert regnskap og årsmelding på årsmøtet.

Alle medlemmer har rett til å komme med forslag om saker som sorterer under laget. Slike forslag må være innkommet til styret 7 dager før årsmøtet.

Styret sammenkalles av styreleder så ofte han finner dette nødvendig.

Styret er vedtaksfør når minst 3 medlemmer er tilstede. Er avstemningen lik er styrets leder stemmeavgjørende.

Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet.

Valgte særnemnder er ansvarlige overfor styret og kan kalles inn til styremøte, men uten stemmerett.

§4

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni og skal innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkalling skal sendes skriftlig eller ved epost til medlemmene og saksliste skal følge vedlagt.

På ordinært og ekstraordinært årsmøte er kun eiere av båtplasser eller naust, eller personer med skriftlio fullmakt fra disse stemmeberettigede. På samme måte er kun eiere av båtplasser eller naust valgbar til styret.

Årsmøtet er vedtaksfør når minst 20% av de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Blir fremmøtet for lite, kan det fastsettes ekstraordinært årsmøte som er vedtaksfør uavhengig av oppmøte.

På årsmøtet skal følgende behandles:

Årsmelding — Regnskap — Valg — Kontingenter og prislister — Budsjett - Forslag innkommet fra medlemmer.

I samsvar med § 2 skal styrets leder velges for I år om gangen. Videre skal det velges 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer for 2 år.

Styremedlemmene er på valg vekselvis annethvert år, første gang etter loddtrekning. Nestleder, kasserer og sekretær blir valgt av og innefor styret.

Laget skal ha I revisor som skal velges for 2 år.

Alle medlemmer plikter å stille til valg, men kan nekte gjenvalg like lang tid som de har hatt verv, inntil 2 år.

For tilsyn med småbåthavna skal det velges en havnenemnd med 3 medlemmer samt I varamann. Nemnda skal velges for 2 år av gangen. Havnenemda velges på årsmøtet.

Årsmøtet sine vedtak blir avgjort med vanlig stemmeflertall. I tilfeller der stemmetallet er likt, avgjør styrets leders stemme saken.

Vedtektsendringer må ha 2/3 stemmeflertall på årsmøtet.

§ 5

Kontingenter betales for kalenderåret.

Dersom et medlem ikke har betalt kontingenter for de siste 2 år, regnes dette som brudd på lagets regler og vedtekter.

Medlemskapet blir opphevet og båtplass kan innløses til kostpris, etter at 2 skriftlige varsler er gitt. Styret og havnenemda avgjør slike saker.

§ 6

Styret kan når de finner dette nødvendig, eller når 1/4 av medlemmene krever dette innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel og saksliste skal følge vedlagt.

§ 7

Alle naust/båtplasseiere forplikter seg til medlemskap i foreningen.

§ 8

Medlemmene skal rette seg etter de vedtekter og regler for småbåthavna som til enhver tid er gjeldende, og utvise nødvendig orden og edruelighet under sin tilstedeværelse der.

Styret kan fastsette ordensregler for havna, se eget havnereglement.

§ 9

Oppløsning av småbåtlaget kan bare vedtas på et ordinært årsmøte med 2/3 stemmeflertall og der minst 50% av medlemmene møter. Etter at beslutning om oppløsning er fattet, og all gjeld er oppgjort, skal gjenværende verdier overføres til en organisasjon som driver på humanitært grunnlag og som har sitt virke i tilknytning til det maritime miljø.

Under avviklingen skal styret utvides med 3 medlemmer valgt på årsmøtet. Dersom det blir vedtatt å oppløse laget, skal styret sitt forslag om oppløsning behandles på årsmøtet.

Saken blir avgjort med vanlig stemmeflertall. Medlemmer som ikke har anledning til å møte kan gi skriftlig fullmakt til andre.

§ 10 

Båtplassene og naustene er selveier og fritt omsettelige. Styret skal godkjenne salg og endringer.

§ 11

All utleie av båtplasser foretas av eier selv, og eier er ansvarlig for alt ved dette.

Utleiepris og salgspris for båtplass bestemmes av eier selv.

Utleier av båtplass skal være medlem av laget. Leiekontrakt skal være undertegnet før utleie. Kopi av leie kontrakten skal sendes styrets leder, påført leietakers navn, telefonnummer og epost adresse.

§ 12

Enhver fordring fra laget mot medlemmer eller tidligere medlemmer kan inndrives etter styrets beste skjønn.

§ 13

Disse vedtekter et gjort gjeldende fra 28.10.2014.

 

2

HISTORIEN BAK HSF

Stiftelsesforetningen av Hovlia Småbåtforening

28.10.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte.

Til stede som stiftere var: Henning Hofseth, Per-Gunnar Ekroll, Bjørn Johan Nes, Frode Siem, Endre Skjold, Toralf Ervik, Magne Ferstad, Christian Pettersen

Kontingenten ble fastsatt til kr 0,-

Som møteleder ble valgt:Henning Hofseth

Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble fremlagt Foreningen ble så besluttet stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt: Per-Gunnar Ekroll

Som styrets medlemmer ble valgt

Navn: Hennin Hofseth

Adresse: Hovliveien 71, 6057 Ellingsøy

Navn: Frode Siem

Adresse: Nilsbakken 32, 6057 Ellingsøy

Navn: Endre Skjold

Adresse: Grytebustveien, 105 6057 Ellingsøy

Navn: Toralf Ervik

Adresse: Hovliveien 37, 6057 Ellingsøy

Som vara til styret ble valgt:

Navn: Magne Ferstad

Adresse: Myrlandsveien 12, 6020 Ålesund

Navn: Christian Pettersen

Adresse: Dalevegen 1, 6035 Fiskerstrand

Undertegnet av alle stifterne.

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.

Sted, Ålesund den 28.10.2014